برچسب: ساندرو

سایپا: موتور سمند روی تندر ۹۰ و ساندرو نصب نخواهد شد