برچسب: تکمیل و عرضه 190 هزار خودروی ناقص بر بازار راکد خودرو چه تاثیری خواهد داشت؟

تکمیل و عرضه 190 هزار خودروی ناقص بر بازار راکد خودرو چه تاثیری خواهد داشت؟